MegaFace 人脸识别数据库

数据类型:

图像文件

下载次数:

0次

数据集简介

MegaFace 是一个大型人脸识别图像数据库,人脸图像从  Flickr 数据集中挑选得到。http://megaface.cs.washington.edu/dataset/download.html

数据集详情
数据名称 MegaFace 人脸识别数据库
数据介绍 MegaFace 是一个大型人脸识别图像数据库,人脸图像从  Flickr 数据集中挑选得到。http://megaface.cs.washington.edu/dataset/download.html
文件类型 图像文件
文件大小 未知